dohor.sk

DARČEK ku každej objednávke. Zobraz ponuku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti HIGH SPORT, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 
I.
Úvodné ustanovenia
 
1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou HIGH SPORT, s.r.o., sídlo: Belopotockého 6, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, IČO: 36 380 270, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11141/L, DIČ: 2020097486, IČ DPH: SK2020097486, v mene ktorej koná: Michal Parocki, konateľ (ďalej len „Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru špecifikovaného v čl. I bode 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok ponúkaného Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke dohor.sk v sekcii „KONTAKT“.
 
2. Tovarom sa rozumie akýkoľvek produkt/výrobok ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho dohor.sk, ako aj Predávajúcim ponúkané a predávané príslušenstvo k tomuto tovaru (ďalej len „Tovar“). 
 
3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
 
4. Kupujúcim sa rozumie: 
 
a) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj len „Kupujúci – spotrebiteľ“), alebo 
 
b) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj len „Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom“)
 
 (ďalej spoločne aj len ako „Kupujúci“). 
 
5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.  
6. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade, ak osobitná kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neustanovuje inak, ako aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa nevzťahujú ustanovenia čl. II bod 4 „Zrušenie objednávky pri objednávke prostredníctvom elektronického košíka“, čl. V. „Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru”, čl. VI. „Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy” a čl. VII. „Možnosti a podmienky riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov“ Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom platí, že záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby. 
7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tiež obsahujú podmienky používania internetovej stránky dohor.sk (článok VIII.) (ďalej ako „Internetová stránka“).
 
II.
Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy
 
1. Kupujúci si môže objednať Tovar prostredníctvom elektronického nákupného košíka s objednávkovým formulárom uvedeným na Internetovej stránke Predávajúceho spôsobom určeným v tomto čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť na kontaktné údaje”, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Pred konečným odoslaním objednávky môže Kupujúci objednávku skontrolovať v ďalšom kroku “Súhrn objednávky”. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku s  povinnosťou platby”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, špecifikáciu objednávaného Tovaru, množstvo, a taktiež spôsob dodania Tovaru Kupujúcemu. 
 
2. Objednávka odoslaná prostredníctvom elektronického nákupného košíka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Po obdržaní objednávky od Kupujúceho Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky a informáciami o čase dodania Tovaru. Potvrdzujúci email Predávajúceho sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Kupujúceho (ďalej aj len „Akceptácia“). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.  
 
3. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu v zmysle čl. II bod 2  týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
4. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku Tovaru vykonanú prostredníctvom elektronického nákupného košíka tak, že bezodkladne po Akceptácii doručí Predávajúcemu žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@dohor.sk .    
 
 
III.
Kúpna cena a platobné podmienky
 
1. Kúpna cena Tovaru je cena uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 
 
2. Kupujúci, ktorý si objednal Tovar u Predávajúceho a ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim v zmysle čl. II bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný za Tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru: 
 
a) Dobierka
 
b) Prevod
 
c) Platba kartou
 
d) V hotovosti
 
3. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako dodací list. 
 
4. V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu Tovaru najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie Objednávky Predávajúcim v zmysle čl. II bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy), je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 
5. V kúpnej cene Tovaru podľa čl. III bod 1 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani ďalšie poplatky súvisiace s vybavením objednávky Kupujúceho. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.
 
IV.
Podmienky dodania Tovaru
 
1. Kupujúcemu, ktorý si objednal Tovar u Predávajúceho a ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim v zmysle čl. II bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude zásielka s Tovarom odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa pripísania platby kúpnej ceny Tovaru na bankový účet Predávajúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo ak Predávajúci  neuvedie v Akceptácii objednávky inú dodaciu lehotu. 
 
2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje odoslaním Tovaru na dodaciu adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke Tovaru. Odoslanie Tovaru (odovzdanie Tovaru dopravcovi na jeho prepravu Kupujúcemu) sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hod. O presnom dni expedície Tovaru a dni dodania Tovaru bude Kupujúceho informovať zmluvný prepravca, ktorý zabezpečuje pre Predávajúceho prepravu Tovaru, a to zaslaním e – mailovej správy alebo telefonicky.
 
3. Predávajúci doručí objednaný Tovar Kupujúcemu na adresu určenú Kupujúcim prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho (kuriérom). Cena prepravy/doručenia Tovaru sa Kupujúcemu zobrazí na Internetovej stránke Predávajúceho po kliknutí na tlačidlo „Nákupný košík“ v časti „Spôsob doručenia“. 
 
4. Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu a Kupujúci sa s Predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Kupujúcemu.
 
5. V prípade zasielania Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho v zmysle čl. IV bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu (zmluvný prepravca Predávajúceho) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád balíka (obalu) tieto neodkladne, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, oznámiť Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. 
 
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho (resp. od zmluvného prepravcu Predávajúceho), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
 
V.
Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru
 
1. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom. Záručná doba je u všetkých Tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby. 
 
2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru a vady Tovaru spôsobené vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc). 
 
3. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho – spotrebiteľa a ak vznikla vada alebo poškodenie: 
 
a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
 
b) ak doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov, 
 
c) ak vada vznikla bežným opotrebením.
 
4. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku V. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať výmenu veci (Tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec (Tovar) za bezvadnú, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi  nespôsobí závažné ťažkosti. 
 
5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec (Tovar) mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci (Tovaru) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec (Tovar) riadne užívať.
 
6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci (Tovaru). 
 
7. Ak vec (Tovar) predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec (Tovar) má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci – spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci (Tovaru) právo na primeranú zľavu.
 
8. Reklamáciu môže Kupujúci – spotrebiteľ uplatniť odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ na Internetovej stránke Predávajúceho www.dohor.sk (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Predávajúceho: HIGH SPORT, s.r.o., sídlo: Belopotockého 6, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika. 
 
9. Reklamácia Tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Tovaru spolu s Reklamačným protokolom Predávajúcemu v zmysle čl. V. bod 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
 
11. Poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
12. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa čl. V bod 13 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
13. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci – spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov, a to v závislosti od uplatneného nároku Kupujúceho – spotrebiteľa, druhu vady a výsledkov posúdenia reklamovaného Tovaru: 
 
a) odovzdaním opraveného Tovaru, 
 
b) výmenou Tovaru, 
 
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru, 
 
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, 
 
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru. 
 
17. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností: 
 
a) že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci – spotrebiteľ originál dokladu o kúpe Tovaru; pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Kupujúci – spotrebiteľ predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Tovaru, pečiatka a podpis Predávajúceho, a
 
b) že Kupujúci – spotrebiteľ kúpil Tovar od Predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží platný originál dokladu o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru od Predávajúceho, a
 
c) že je Tovar vadný, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží vadný Tovar Predávajúcemu v súlade s ustanoveniami čl. V bod 9 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
18. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. V bod 17 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Tovaru uznaná ako oprávnená.
 
19. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
20. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho – spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 
21. Práva zo zodpovednosti za vady veci (Tovaru), pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach (Tovare), ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec (Tovar) prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 
 
 
 
VI.
Vrátenie Tovaru, odstúpenie od zmluvy
 
1. V prípade, ak k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Tovar medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim došlo postupom podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok, v zmysle ustanovenia § 7 a  nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci – spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci – spotrebiteľ.
 
2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim – spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
 
a) Tovary objednané Kupujúcim – spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 
3. Kupujúci – Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
4. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho – spotrebiteľa a Kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 
b) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 
c) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho – spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa,
 
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 
f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci – spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
5. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ako aj emailom na adrese:  info@dohor.sk .  Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v sekcii „Reklamácie“, ktorý je Kupujúci – spotrebiteľ povinný vytlačiť, riadne vyplniť a zaslať predávajúcemu spolu s Tovarom. V zmysle čl. VI bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok je Kupujúci – spotrebiteľ povinný Tovar vrátiť odoslaním Tovaru na poštovú adresu Predávajúceho: HIGH SPORT, s.r.o., Belopotockého 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.    
 
6. Pri pochybnostiach o doručení odstúpenia od zmluvy sa Kupujúcim – spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci – spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu – spotrebiteľovi Predávajúcim pri resp. pred uzatvorení zmluvy alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu – spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 
7. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci – spotrebiteľ.
 
8. Predávajúci Tovar prekontroluje a preskúša. Po vrátení Tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (s výnimkou nákladov špecifikovaných v bode 7 vyššie). Predávajúci vráti Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby uvedené v predchádzajúcej vete, a to v lehote do 14 dní odo do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Kupujúceho – spotrebiteľa a doručenia Tovaru, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu – spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 
 
9. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi poskytnuté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody. To neplatí, ak bol Tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 
 
10. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 
VII.
Možnosti a podmienky riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov
 
1. Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. 
 
2. Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle ust. § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť podľa čl. VII bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 
 
3. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (tzv. riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 
4. Návrh ARS v zmysle ust. § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov podáva Kupujúci – spotrebiteľ príslušnému Subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam Subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR a úplný zoznam možno nájsť na: 
 
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci – spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú Kupujúceho – spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. 
 
5. Návrh ARS musí obsahovať
 
a) meno a priezvisko Kupujúceho – spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci – spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
 
6. K návrhu ARS Kupujúci – spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu ARS.
 
7. Návrh ARS možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Vzor Návrhu ARS je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 
8. Ak Návrh ARS neobsahuje náležitosti podľa čl. VII bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok,  alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje Kupujúceho – spotrebiteľa o tom, aké má Návrh ARS nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň Kupujúceho – spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
 
9. Ak Kupujúci – spotrebiteľ napriek výzve podľa čl. VII bod 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok svoj Návrh  ARS v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, Subjekt ARS návrh odmietne.
 
10. Subjekt ARS odmietne Návrh ARS aj vtedy, ak
 
a) nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
b) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
c) je návrh neopodstatnený,
d) je návrh anonymný,
e) požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o vyčiarknutie zo zoznamu.
 
11. Neopodstatneným návrhom podľa čl. VII bod 10 písm. c) týchto Všeobecných obchodných podmienok je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním Kupujúci – spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.
 
12. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, Subjekt ARS môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak
 
a) Kupujúci – spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka od dňa 
 
i. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho – spotrebiteľa o nápravu alebo 
ii. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci – spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
 
b) sa Kupujúci – spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,
c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Kupujúci – spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
e) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 
Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia Subjekt ARS  bezodkladne oznámi Kupujúcemu – spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.
 
13. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného Návrhu ARS podľa čl. VII bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok Subjektu ARS.
 
14. Subjekt ARS oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň Predávajúcemu doručí Návrh ARS spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v Návrhu ARS v lehote nie kratšej ako 15 dní od doručenia Návrhu ARS. 
 
15. Subjekt ARS súčasne s oznámením podľa čl. VII bod 14 Všeobecných obchodných podmienok  strany sporu informuje o tom, že
 
a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovania alebo pomoc tretej osoby,
c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
d) Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e) Predávajúci, ktorý neposkytne Subjektu ARS súčinnosť podľa ust. § 15 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, sa dopustí správneho deliktu podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle Subjektu ARS podľa ust. § 15 ods. 5 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov,
f) Návrh ARS bude odložený, ak Kupujúci – spotrebiteľ napriek výzve Subjektu ARS neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu.
 
16. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt ARS môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnený požadovať od Kupujúceho – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt ARS môže od Kupujúceho – spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu predchádzajúcej vety a úhradu podľa
§ 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (t.j. úhrada vo výške materiálnych nákladov spojených s poskytnutím informácií v zmysle ust. § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov), nesmie Subjekt ARS vyžadovať.
 
17. Ďalšie podrobnosti stanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
 
VIII.
Podmienky používania Internetovej stránky dohor.sk
Informácia o používaní súborov „Cookies“
 
1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že informácie a iné materiály na jeho Internetovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb; že prístup na túto Internetovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; že táto Internetová stránka je bezpečná; že akákoľvek rada alebo názor získané od Predávajúceho prostredníctvom tejto Internetovej stránky sú aktuálne, správne a úplné. Informácie publikované tejto na Internetovej stránke majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväzné.
 
2. Predávajúci ani iný subjekt zapojený do tvorby, výroby alebo dodávania tejto Internetovej stránky žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné alebo nepriame škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z prístupu, používania, neschopnosti používať, zmien v obsahu tejto Internetovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej Internetovej stránky, na ktorú tretie osoby vstúpia pomocou hypertextového prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva, alebo ktorú sa mu nepodarí vykonať, alebo v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré sú Predávajúcemu zaslané.  
 
3. Akékoľvek informácie a materiál na tejto Internetovej stránke je Predávajúci oprávnený meniť a/alebo dopĺňať jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia, a to čo do jeho obsahu aj formy. Právo zmien alebo úprav obsahu aj formy materiálu na tejto Internetovej stránke je v celom rozsahu vyhradené. Užívateľ tejto Internetovej stránky v plnom rozsahu zodpovedá za svoju informovanosť o jej aktuálnom obsahu.
 
4. Hypertextové prepojenia (links) na Internetovej stránke môžu preniesť návštevníka mimo Internetovej stránky. Upozorňujeme, že Predávajúci nekontroluje a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto Internetových stránok. Hypertextové prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neskoršie zmeny na iných Internetových stránkach, ku ktorým poskytuje hypertextové prepojenie (link).  
 
5. Obsah aj forma tejto Internetovej stránky sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Všetky autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa resp. súvisiace s textom, obrázkami a inými materiálmi zverejnenými na tejto Internetovej stránke sú vlastníctvom Predávajúceho resp. boli umiestnené na Internetovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je povolené kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky. Akákoľvek časť obsahu či formy, dizajnu alebo iného kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo Internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré budú so súhlasom Predávajúceho použité tretími subjektmi, je možné používať za predpokladu, že Predávajúci (a jeho Internetová stránka) je uvedený ako zdroj predmetných informácií. 
 
6. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z tejto Internetovej stránky. Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto Internetovej stránky po písomnom súhlase Predávajúceho sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo. 
 
7. Predávajúci na svojej Internetovej stránke používa súbory „cookie”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré na Váš počítač umiestňuje navštívená Internetová stránka. Používajú sa veľmi často, aby mohli internetové stránky fungovať, respektíve fungovať efektívnejšie a aby poskytli informáciu majiteľom internetových stránok. V súčasnosti je využívanie cookies štandardné u väčšiny internetových stránok. Ak Vám použitie cookies spôsobuje nejaké problémy, môžete ich riadiť cez svoj prehliadač alebo odstrániť vymazaním z „histórie prehliadania“ (cache) po opustení Internetovej stránky. Predávajúci používa na Internetovej stránke cookies Google Analytics. Tieto cookies pomáhajú zlepšovať Internetovú stránku a poskytujú Predávajúcemu informácie o tom, ako užívatelia s jeho Internetovou stránkou komunikujú, aký je počet návštevníkov na Internetovej stránke, navštevované stránky a dĺžka času stráveného na Internetovej stránke. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré cookies zbierajú, sú súhrnné a teda anonymné. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača za účelom odstránenia a blokovania cookies. Tieto cookies sú typu Stále (zostávajú v prehliadači aj po ukončení návštevy portálu, pokým ich nevymažete). V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, pokračovaním v používaní tejto Internetovej stránky bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s tým, aby Predávajúci použil cookies tak, ako je popísané vyššie.
 
 
 
 
 
IX.
Záverečné ustanovenia
 
1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. 
 
2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 
3. Odoslaním objednávky Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný Tovar vrátane prípadných expedičných, dopravných nákladov, administratívnych a iných poplatkov Predávajúceho.  Odoslaním objednávky Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky, ako aj s Ochranou osobných údajov, ktoré sú zverejnené na Internetovej stránke Predávajúceho.
 
4. Zásady spracovania osobných údajov Predávajúceho sú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho dohor.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.
 
5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru vrátane jeho ceny od odoslania Akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak. 
 
6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 
 
7. Ostatní užívatelia Internetovej stránky dohor.sk berú na vedomie a súhlasia s podmienkami používania Internetovej stránky ako sú uvedené v článku VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
8. Kupujúci, ako aj ostatní užívatelia Internetovej stránky dohor.sk týmto berú na vedomie, že vzťahy týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bližšie neupravené, ako aj vzťahy vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky sa riadia právnymi poriadkom Slovenskej republiky a všetky a akékoľvek nároky a spory Predávajúceho a Kupujúcich, ako aj všetky a akékoľvek nároky a spory vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky podliehajú jurisdikcii a budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim neustanovuje niečo iné.  
 
9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na Internetovej stránke dohor.sk .
 
10. Vo vzťahu k doručovaniu akýchkoľvek písomností týkajúcich ukončenia alebo zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti musia byť doručované doporučenou poštovou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zásielky zaslané poštou sa budú považovať za doručené vždy najneskôr dňom vrátenia neprevzatej zásielky.
 
11. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.11.2020.
 

HIGH SPORT, s.r.o.

Shopping cart close